POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2015.


Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015”. Będziemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Zapraszamy!

Wnioski można składać do 2 marca 2015 r. o prawidłowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu wniosku do Centrum.
Zachęcamy by wysłać je wcześniej i nie czekać do ostatnich dni trwania naboru, by mieć pewność, że dotrą do Centrum na czas.

Wszystkim Wnioskodawcom przypominamy, że przesyłany w formie elektronicznej wniosek musi być ZESKANOWANĄ wersją wniosku dostarczonego pocztą tradycyjną (wraz z wymaganymi podpisami i pieczątkami).

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne należy przesłać najpóźniej 30 dni od zakończenia realizacji projektu.
Jaki jest cel wymiany?

Doświadczenia stosunków polsko-niemieckich i rosyjsko-niemieckich wskazują, że wymiana młodzieży jest bardzo skutecznym instrumentem przeciwdziałania uprzedzeniom obciążającym stosunki między sąsiadującymi narodami. Korzystając z tych doświadczeń celem konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015” jest wyłonienie najlepszych wniosków złożonych przez wnioskodawców, zapewniających realizację przedsięwzięć z zakresu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia będzie wspierać i finansować programy wymiany młodzieży, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów, mające na celu utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży.

Kto może złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia?

Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych.

Kto może uczestniczyć w wymianie?

Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego.

Gdzie ma być realizowany projekt? 

Jeden projekt polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce.

Ile może trwać projekt?

Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona.

W czasie wizyt grupy młodzieży wspólnie realizują program przedsięwzięcia w każdym z krajów partnerskich, w którym przebywają.

Jakie są tematy wymiany w 2015 r.?

 1. „Tylko ten, kto jest dorosłym i pozostał dzieckiem, jest człowiekiem! (Erich Kästner). Ile z dzieciństwa zachowujemy w dorosłości”;
 2. „Młodzież na współczesnym rynku pracy – szanse, wyzwania i obawy”;
 3. „Barokowe metamorfozy w sztuce, literaturze, muzyce i architekturze Polski i Rosji”;
 4. „70 rocznica zakończenia II wojny światowej i jej miejsce w pamięci historycznej Polaków i Rosjan”;
 5. „Rock to bunt? Legendy polskiej i rosyjskiej sceny muzycznej. Czy ich przekaz jest nadal aktualny”;
 6. „Nowe technologie i informatyzacja społeczeństw. Czy postęp technologiczny sprzyja zbliżeniu narodów?”.

Kto decyduje o wyborze? 

Wnioski ocenia pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Centrum. W ciągu 30 dni od zakończenia naboru wniosków Komisja przedstawia ocenę wniosku, proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość bądź odmawia jego udzielenia. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Konkursową Dyrektor Centrum udziela dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję albo odmawia udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Środki finansowe z dotacji celowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów:

 1. podróży grup młodzieży i ich opiekunów;
 2. zakwaterowania grup młodzieży i ich opiekunów;
 3. wyżywienia grup młodzieży i ich opiekunów;
 4. wynagrodzeń pośrednika językowego i przewodnika;
 5. biletów wstępu do instytucji kultury;
 6. transportu lokalnego;
 7. ubezpieczenia.

Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowania przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

W jakiej wysokości jest udzielana dotacja?

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu.
Wkład własny może być finansowy, rzeczowy i/lub osobowy. Może to być np. wolontariat – wtedy jego wartość należy wycenić w oparciu o pensję minimalną  dzieląc ją przez liczbę dni roboczych w miesiącu, w którym realizowany byłby projekt. Może to być także wkład rzeczowy:  udostępnienie  sali gimnastycznej w szkole, noclegi dzieci w domach  itp.  Za wkład własny przyjmujemy także środki finansowe pozyskane z innych źródeł lub wpłaty uczestników.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Przy składaniu wniosku o dofinansowanie należy korzystać ze wzoru wniosku zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim, podpisany przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy i złożony w formie pisemnej na adres Centrum.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Biuro Badań i Projektów
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa

lub na adres  skrytki pocztowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia:

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
skrytka pocztowa nr 44
00-950 Warszawa

Kopię wniosku wraz z załącznikami przekazuje się równolegle w postaci elektronicznej w jednym pliku w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Centrum: cprdip@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015”. Zaleca się ograniczenie wielkości pliku do objętości 1,5 MB.

Wniosek można złożyć także w formie dokumentu elektronicznego w jednym pliku w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Centrum: cprdip@cprdip.pl.

Dokument elektroniczny powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do 2 marca 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum. Początek przedsięwzięcia, którego dotyczy składany wniosek nie powinien być planowany wcześniej niż na 2 miesiące po zakończeniu naboru wniosków.

Jak jest wypłacana dotacja?

Termin przekazania środków finansowych z dotacji celowej Centrum określa umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia. Wnioskodawca deklaruje we wniosku formę dofinansowania (jednorazowo albo w transzach). W przypadku wyboru formy dofinansowania w transzach należy tak ustalić harmonogram realizacji przedsięwzięcia, by między realizacją dwóch etapów wymiany wnioskodawca miał czas na złożenie sprawozdania częściowego, od przyjęcia którego przez CPRDiP uzależniona jest wypłata drugiej transzy dofinansowania.

Do kiedy trzeba zrealizować projekt?

Projekt zakładający wizytę grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce musi zostać zrealizowany nie później niż do 15 listopada 2015 r.

Nie dotujemy

Nie będą uznane za zgodne z celami konkursu przedsięwzięcia w zakresie podjęcia nauki, wyjazdy turystyczne, projekty komercyjne nastawione na osiągnięcie zysku, udział w kursach językowych oraz wielostronna wymiana młodzieży.

Prosimy zapoznać się z zamieszczonym poniżej regulaminem konkursu oraz wnioskiem i załącznikami.

Za:http://www.cprdip.pl/main/index.php?id=polsko-rosyjska-wymiana-mlodziezy-2015—iv-edycja

P.S.Temat wzbudza kontrowersje:

http://niezalezna.pl/64850-rzad-oddaje-polskie-dzieci-pod-opieke-putinowi

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s