Program Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80 jak programy SPD w Niemczech,we Włoszech,w Finlandii.


Sensacyjna  partia  polityczna w Polsce z gigantycznym, przebojowym, nowoczesnym programem ,który  jest od  lat aktualny i z sukcesem  realizowany ale w EU zachodniej.Kiedy wyborcy w Polsce zapoznają się z programem partii w Polsce? NowyEkran.info przedstawia.

PROGRAM

POLSKIEJ PARTII PRACY-SIERPIEŃ 80

„Godność i praca”

 

WARTOŚCI

 

Polska Partia Pracy – Sierpień 80 powstała na bazie Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”, którego działacze uznali, że interesów pracowniczych nie reprezentuje żadna partia na polskiej scenie politycznej. Odwołujemy się do postulatów wielkiego protestu pracowniczego z sierpnia 1980 roku.

 

W swym działaniu kierujemy się wartościami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ideałami ruchu pracowniczego. Swą aktywną działalnością chcemy budować nową, prospołeczną jakość rządzenia na polskiej scenie politycznej.

 

Polska Partia Pracy odwołuje się w swej działalności do koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, którą zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej powinny realizować władze państwowe. Pod koncepcją społecznej gospodarki rynkowej rozumiemy poparcie dla gospodarki opartej na rynku z jednoczesnym zabezpieczeniem socjalnym obywateli i sprawiedliwym podziałem dochodu narodowego.

 

Najważniejszy jest dla nas człowiek i jego środowisko naturalne. Wszystkie procesy społeczne, ekonomiczne i technologiczne powinny im służyć. Obecny bowiem poziom wiedzy i techniki oraz światowe zasoby materialne pozwalają zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe każdej jednostki i zlikwidować głód, biedę, bezrobocie, wykluczenie społeczne oraz dbać o ochronę środowiska naturalnego.

 

Walczymy o prawo każdego człowieka do godnego, stabilnego życia, w którym praca jest właściwie wynagradzana. Walczymy o prawo każdego obywatela do dachu nad głową, powszechnej i bezpłatnej opieki zdrowotnej i edukacji oraz usług publicznych. Chcemy państwa silnego siłą swoich obywateli i sprawnego, którego demokratyczne instytucje pełnią aktywna rolę w gospodarce, reprezentując interesy pracowników.

 

CELE

 

Polska Partia Pracy za główny cel polityki rządzenia państwem uważa trwały i zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny połączony z dążeniem do osiągnięcia jak najwyższego możliwego zatrudnienia oraz sprawiedliwego podziału dochodu narodowego.

 

AKTUALNE PROBLEMY

 

Polska Partia Pracy za największy problem obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej państwa uważa wysokie wielomilionowe bezrobocie i rozluźnianie stosunków pracy poprzez gwałtowny wzrost tymczasowego zatrudnienia na tzw. „umowy śmieciowe”. Sprzeciwiamy się także postępującemu ograniczaniu obywatelom dostępu do usług publicznej służby zdrowia i oświaty poprzez prywatyzację i komercjalizację tych usług. Uważamy, że współczesne państwo polskie jest słabe i nie wspiera obywatela w sytuacjach krytycznych, co skutkuje brakiem solidarności w kontaktach międzyludzkich. Obserwujemy zanik funkcji państwa.

 

 

POSTULATY:

 

 

I RYNEK PRACY

 

Zgodnie z nazwą, głównym polem działania Polskiej Partii Pracy są miejsca pracy i polityki gospodarczej, na którym to obszarze reprezentować chcemy interesy ludzi pracy. Wychodzimy z założenia, że interesy ludzi pracy muszą być traktowane na równi z interesami kapitału.

 

Polska posiada jedną z najwyższych w Unii Europejskiej liczbę pracowników w wieku produkcyjnym. Jednocześnie dziś pracuje tylko 59% ludzi w wieku produkcyjnym w porównaniu z 80% z roku 1989. Marnotrawienie tak cennego potencjału poprzez utrzymywanie wielomilionowego bezrobocia obciąża wszystkie partie polityczne rządzące Polską po 1989 roku.

 

Polska Partia Pracy będzie prowadzić taką politykę rynku pracy, by uzyskać najwyższą możliwą stopę zatrudnienia. Stoimy na stanowisku, iż każdy człowiek jest godny tego, by mógł samodzielnie zarabiać na własną egzystencję. Nie istnieją ludzie nieprzydatni i niepotrzebni na rynku pracy, a państwo powinno umożliwiać zatrudnienie każdemu, kto chce podjąć pracę. Państwo i samorządy maja prawo wspierać tych przedsiębiorców, którzy sprzyjają polityce państwa w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.

 

1) PRACOWNICY

 

Obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 42% średniej krajowej. Według standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) płaca minimalna powinna stanowić 50 proc. płacy średniej. Polska Partia Pracy proponuje płacę minimalną na poziomie 68% średniej krajowej, co zaleca Komitet Ekspertów Rady Europy określając taką płacę jako wynagrodzenie godziwe.

 

Z niepokojem obserwujemy, jak szybko w Polsce rozprzestrzeniło się tymczasowe zatrudnienie na tzw. „umowy śmieciowe” (umowy zlecenie, o dzieło i samozatrudnienie). Na „umowach śmieciowych” pracuje już ponad 25% Polaków (najwięcej w Europie). Jest to niestabilny rodzaj zatrudnienia, w którym zwolnienie pracownika może nastąpić z dnia na dzień, a pracownicy nie mają ponadto prawa do urlopu, zwolnienia chorobowego a także nie mogą otrzymać kredytu. Taka sytuacja wpływa też na sytuację finansową ZUS-u. Postulujemy zatrzymanie tego niekorzystnego trendu. Normą powinno być trwałe, stabilne zatrudnienie na umowy kodeksowe, a praca tymczasowa powinna być traktowana tylko jako uzupełnienie potrzeb rynku pracy (np. w pracach sezonowych lub w zatrudnianiu młodzieży i studentów).

 

Na rynek pracy wkracza kolejne pokolenie młodych ludzi, dla których kolejne rządy, oprócz emigracji za chlebem, nie mają żadnych propozycji. Nie bez przyczyny nazywa się dziś młodych ludzi „pokoleniem bez etatu”. Dobrze wykształceni, pracowici młodzi ludzie są skazani dzisiaj na brak stabilizacji finansowej i trudności w założeniu rodziny właśnie z powodu nadużywania przez pracodawców zatrudnienia tymczasowego. Postulujemy pomoc dla młodych pracowników poprzez wsparcie przez państwo i samorządy tych pracodawców, którzy oferują stałe miejsca pracy na umowy kodeksowe. Tacy pracodawcy uzyskają preferencje w zakresie zawierania umów i kontraktów z instytucjami państwowymi i samorządowymi.

 

Polska Partia Pracy będzie realizować politykę zwiększania szans zatrudnienia dla matek wracających na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka, zwłaszcza zachęcenia pracodawców do poszerzenia oferty zatrudnienia na pół etatu, co umożliwi obojgu rodzicom pogodzenie obowiązków w pracy z wychowywaniem dzieci.

 

Polski pracownik rocznie przepracowuje 100 godzin więcej niż Niemiec czy Brytyjczyk. Dlatego Polska Partia Pracy postuluje skrócenie czasu pracy w Polsce do 35 godzin pracy tygodniowo przy zachowaniu  i systematycznym zwiększaniu poziomu wynagrodzeń.

 

2) PRACODAWCY

 

75% polskiego dochodu narodowego wypracowywane jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Polska Partia Pracy stoi na straży interesów tego sektora pracodawców i będzie wspierać jego interesy w często nierównej konkurencji, w której przegrywają oni z wielkimi koncernami i firmami międzynarodowymi. Dla przykładu w konsekwencji ekspansji wielkich międzynarodowych sieci handlowych upada rocznie ok. 6 tysięcy polskich sklepów. Stoimy na stanowisku, iż silny sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest podstawą tworzenia silnej klasy średniej, która powinna być fundamentem siłą napędową polskiej gospodarki.

 

Polska Partia Pracy postrzega konieczność dialogu i negocjacji interesów pracowników i pracodawców. Ważną rolę w tym procesie powinny odgrywać związki zawodowe będące reprezentacją interesów pracowników. Związki zawodowe stanowią niezbędny element budowania ładu społecznego i stanowią przeciwwagę dla potężnych finansowo i organizacyjnie związków skupiających pracodawców.

 

Celem, do którego dąży Polska Partia Pracy jest umożliwienie zarówno polskim pracownikom najemnym, jak i polskim pracodawcom, stworzenie dla siebie takich warunków płacy, zarobku i życia, by umożliwiały one samodzielną egzystencję. Państwo nie powinno w tej egzystencji przeszkadzać, jednak powinno pomagać tym, którzy z powodu niedoskonałości działania rynku nie potrafią sami zabezpieczyć sobie podstaw godnego życia.

 

II WŁASNOŚĆ PUBLICZNA

 

Polska Partia Pracy stoi na stanowisku, że własność publiczna oraz spółdzielcza jest tak samo ważna jak własność prywatna, gdyż właścicielami dóbr i usług publicznych, dzięki płaceniu podatków, są wszyscy obywatele. Dlatego kryterium zysku nie może decydować o dostępności do usług publicznych. Sprzeciwiamy się prywatyzacji majątku publicznego, która jest korzystna dla garstki najbogatszych, a szkodliwa dla przytłaczającej większości społeczeństwa. Uważamy, że sektory gospodarki strategiczne dla suwerenności kraju oraz zaspokajające podstawowe potrzeby społeczne powinny znajdować się w ręku państwa.

 

 

 

 

 

 

III SŁUŻBA ZDROWIA

 

Polska Partia Pracy opowiada się za bezpłatną i ogólnie dostępną opieką zdrowotną dla wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Rozwój usług prywatnej opieki zdrowotnej powinien dokonywać się równolegle, ale niezależnie od usług publicznych, gdyż powinien być tylko uzupełnieniem dla silnego publicznego sektora ochrony zdrowia.

 

Opowiadamy się zdecydowanie przeciw prywatyzacji publicznych usług zdrowotnych w jakiekolwiek formie. Majątek publicznej służby zdrowia szacowany na 300 mld złotych to własność wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Służba zdrowia musi być dostępna dla wszystkich potrzebujących pomocy, niezależnie od ich stanu materialnego.

 

Polska Partia Pracy stoi na stanowisku, że największym problemem nie jest tylko niedofinansowanie służby zdrowia, ale złe zarządzanie. Stanowiska kierownicze muszą piastować osoby, które są sprawdzonymi menedżerami w dziedzinie ochrony zdrowia i którzy są świadomi, że wykonują swą pracę dla dobra polskiego społeczeństwa. Niezbędne jest wprowadzenie rzeczywistej kontroli zarządzania publicznym majątkiem publicznej służby zdrowia i karanie tych osób, które działają na szkodę społeczeństwa i państwa.

 

Żądamy natychmiastowych podwyżek dla pracowników służby zdrowia, którzy pracują na stanowiskach najniższych, stanowiskach pomocniczych (pielęgniarki) oraz w służbach bezpośrednio ratujących zdrowie i życie (ratownicy medyczni).

 

Polska Partia Pracy opowiada się za powiazaniem szpitali powiatowych, będących w gestii samorządów, ze społeczeństwami lokalnymi, poprzez na przykład wsparcie budowy idei tworzenia spółdzielni w oparciu o pracowników szpitali i mieszkańców lokalnych społeczności.

 

IV EDUKACJA

 

Polska Partia Pracy popiera konstytucyjną gwarancję bezpłatnej edukacji publicznej na wszystkich jej szczeblach. Niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów wyrównywania szans dostępu do wszystkich szczebli edukacji poprzez system stypendiów dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin. Żądamy, by dobrze wykształcona kadra nauczycielska była odpowiednio opłacana i popieramy jej żądania płacowe, gdyż zawód nauczyciela, jest zaraz po rodzinie najważniejszą instytucją, która kształtuje postawę i charakter młodego człowieka a co za tym idzie, przyszłych pokoleń.

 

Opowiadamy się jednoznacznie przeciw postępującej likwidacji szkół na wsiach i w małych miejscowościach. Zmniejszenie ilości dzieci powinno spowodować, iż standardem będzie nie zamykanie szkoły, ale nauczanie w małych klasach, gdyż gwarantuje to indywidualne podejście do każdego ucznia. Polityka zamykania szkół i przedszkoli to ograniczanie do nich dostępu dzieciom z rodzin uboższych, co powoduje zwiększanie się przepaści społecznych. Przewidujemy, że za parę lat, gdy dzieci obecnego pokolenia (wyżu demograficznego lat 80). osiągną wiek szkolny, te same szkoły, które wcześniej zostały zamknięte, będą na powrót przez obłudnych polityków z pompą otwierane.

 

Polska Partia Pracy opowiada się za rozwojem sieci publicznych żłobków i przedszkoli, a także będzie wspierać prywatne inicjatywy w dziedzinie zapewnienia opieki nad małymi dziećmi. Działania te mają na celu umożliwienie rodzicom pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych.

 

Ponadto chcemy zapewnić dzieciom bezpłatny dojazd do szkoły i wyżywienie w sieci szkolnych stołówek. Chcemy rozwijać sieć bibliotek i czytelni (z dostępem do internetu) oraz pozaszkolnych placówek oświatowych (domy kultury, ośrodki sportowe), gdzie młodzież będzie mogła efektywnie spędzać czas po szkole.

 

Opowiadamy się za bezpłatnym publicznym szkolnictwem wyższym. Będziemy rozwijać system stypendiów zależnych zarówno od wyników w nauce, jak i od sytuacji materialnej. Ważnym zadaniem jest rozbudowa tanich domów akademickich i dofinansowywanie stołówek studenckich.

 

V MIESZKALNICTWO

 

Polska Partia Pracy negatywnie ocenia wycofanie się państwa z polityki mieszkaniowej i sceptycznie postrzega oddanie inicjatywy budownictwa prywatnym deweloperom nastawionym na zysk, którzy obecnie zmonopolizowali rynek nieruchomości. Mieszkanie jest prawem, nie towarem. Dlatego reaktywujemy dofinansowywany przez państwo program budowy tanich mieszkań z wielkiej płyty, dzięki któremu metr kwadratowy mieszkania nie przekroczy 2 tysięcy złotych. Będzie to szansa na kupno mieszkania przez osoby uboższe i młode małżeństwa, którzy szukają pierwszego mieszkania.

Wprowadzimy również ulgę budowlaną do wysokości 50 tysięcy złotych dla kupujących lub budujących pierwsze mieszkanie lub dom.

 

VI EMERYTURY

 

Polska pozostaje jedynym krajem europejskim, który sprywatyzował swój system emerytalny poprzez oparcie go na przymusowych składkach do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). W poprzednim systemie opartym o wypłatę świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) emeryt otrzymywał świadczenie wynoszące średnio 60 procent wcześniejszego wynagrodzenia. Według szacunków świadczenia z nowego systemu mają stanowić zaledwie 35 procent wcześniejszej płacy.

 

Polska Partia Pracy zdecydowanie opowiada się za powrotem do systemu emerytalnego opartego na solidarności pokoleń, który jest standardem w krajach najwyżej rozwiniętych.

 

Uważamy, że podstawowym zadaniem polityki państwa musi być przede wszystkim tworzenie nowych miejsc pracy z opłacanymi składkami, z których będą wypłacane przyszłe emerytury. Zlikwidujemy przywileje emerytalne dla najbogatszych, którzy dziś nie płacą składek do ZUS, jeśli zarabiają powyżej 250 procent średniej płacy krajowej.

 

Jesteśmy przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn, gdyż jest to próba narzucenia społeczeństwu zasady „pracuj aż do śmierci”.

 

Postulujemy zlikwidowanie obecnego obowiązku przystępowania do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), a zamiast tego wprowadzimy ich dobrowolność.

 

Każdy obywatel z tytułu składek emerytalnych do ZUS powinien po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymać równą, podstawową emeryturę z ZUS na poziomie płacy minimalnej, która umożliwi mu życie na godnym poziomie. Jednocześnie, gdy obywatele chcą otrzymać emeryturę wyższą niż podstawowa, powinni być zachęcani do odkładania oszczędności na ten cel.

Postulujemy na wzór innych krajów Unii Europejskiej zwolnienie z płacenia podatków emerytów i rencistów o najniższych świadczeniach i wszystkich osób po 65 roku życia.

 

VII PODATKI

 

Polska Partia Pracy opowiada się za podatkami progresywnymi, a więc niskimi dla osób najmniej zarabiających i wysokimi dla zarabiających najwięcej. Podatki progresywne będą miały do 5 stawek podatkowych z największą stawką dla najbogatszych w wysokości 50%. Opowiadamy się przeciw podatkowi liniowemu, gdyż przynosi on korzyści tylko najbogatszym. Wprowadzimy kwotę wolną od podatku dla osób o dochodach poniżej 15 tysięcy złotych rocznie oraz zlikwidujemy podatek dochodowy od rent i emerytur. Ponieważ rolnicy są grupą społeczną o najmniejszych dochodach, opowiadamy się przeciwko likwidacji KRUS i za zwolnieniem tej grupy zawodowej od podatku dochodowego.

 

 

VIII BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

 

Według Polskiej Partii Pracy Polska jest potęgą energetyczną w dziedzinie wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, które w produkcji energii są tańsze od ropy naftowej i gazu ziemnego. Jest to atut, który trzeba wykorzystać, by Polska mogła w ramach Unii Europejskiej prowadzić wspólną politykę energetyczną na podstawie potencjału zasobów. Opowiadamy się jednoznacznie przeciw rozwijaniu w Polsce programu budowy elektrowni atomowych.

 

IX TRANSPORT

 

Polska Partia Pracy uważa, że położenie geopolityczne Polski na szlaku między Wschodem a Zachodem jest ogromnym atutem, który nie został do tej pory w pełni wykorzystany.

 

Gwałtowny rozwój transportu ciężkimi TIR-ami przyczynia się do dewastacji dotychczas wybudowanych i nowych dróg oraz autostrad. Dlatego popieramy akcję „TIR-y na tory”, która przywróci drogi ludziom i przyczyni się do rozwoju kolejowego transportu towarowego.

 

Sprzeciwiamy się degradacji kolei, na której między rokiem 1990 a 2005 zlikwidowano 25 procent sieci. Chcemy scalenia PKP w jedną spółkę zarządzaną przez znających się na kolei menedżerów i będziemy rozwijać kolej jako nowoczesny, szybki, bezpieczny i tani środek transportu materiałów i ludzi.

 

X POLITYKA WEWNĘTRZNA

 

Opowiadamy się za zniesieniem immunitetu poselskiego zarówno formalnego, jak i materialnego. Funkcje tych instytucji powinny przejąć sądy i policja.

Jesteśmy przeciw prywatyzacji telewizji publicznej i Polskiego Radia, gdyż ograniczy to szerokiemu kręgowi odbiorców dostęp do mediów i kultury.

 

XI POLITYKA ZEWNĘTRZNA

 

Polska Partia Pracy popiera integrację europejską wokół idei „Europy socjalnej”. Chcemy wprowadzenia w UE wspólnej polityki zatrudnienia, wspólnych standardów pracy (europejska płaca minimalna, europejski kodeks pracy) oraz równych dla wszystkich krajów standardów dostępu do służby zdrowia i edukacji.

 

Nie jesteśmy przeciw wprowadzeniu wspólnej waluty euro, ale stoimy na stanowisku, że z decyzją tą nie należy się spieszyć i przed jej podjęciem należy dokonać pełnego bilansu potencjalnych korzyści i strat, które mogą wyniknąć z wprowadzenia euro.

 

Polska Partia Pracy opowiada się za szerszym otwarciem kontaktów handlowych ze Wschodem (zwłaszcza Rosją), gdyż jest to dla Polski naturalny obszar ekspansji gospodarczej. Uważamy, że popełnia się duży błąd sądząc, że nasze interesy są sprzeczne z interesami naszych sąsiadów. Postulujemy także jak najszersze rozwinięcie kontaktów gospodarczych z takimi rosnącymi potęgami gospodarczymi świata jak Chiny i Indie.

 

 

XII SPOŁECZEŃSTWO

 

Polska Partia Pracy chce kształtować ustrój społeczno-gospodarczy w ten sposób, by przywrócić więzy społeczne i międzyludzką solidarność, tak aby obywatele żyli razem wzajemnie się wspierając. Zarówno na scenie politycznej, jak i w rzeczywistości społecznej Polska Partia Pracy chce realizować politykę konstruktywną, integrującą społeczeństwo, która zachęca do przyjmowania postawy ZA a nie PRZECIW.

 

Istotne wsparcie należy się osobom niepełnosprawnym, którym stworzyć trzeba miejsca pracy chronionej (reaktywacja spółdzielni inwalidów) i likwidować bariery architektoniczne oraz innych ułatwiających normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Opowiadamy się przeciwko karze śmierci.

Opowiadamy się za demokratycznym poszanowaniem wszystkich praw mniejszości.

Autor,Link,Zródło,Info:

http://www.partiapracy.pl/?skelMod=ModContent&aid=75&mmid=367

P.S.Drogi Czytelniku. Mnie osobiście interesują  propozycje  dla Służby Zdrowia i Oświaty a ta partia chce zmian w Polsce. One nie są rewolucyjne gdyż od lat podobny program jest nawet we Francji.

O Skandynawii nie wspominam

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s