Grabież Polski w majestacie prawa bankowego.


Via Internet.Autor:nikander.”Ktoś jednak odpowiada za stan świadomości monetarnej Polaków. Ktoś jednak odpowiada, za niewyobrażalną grabież Polski w majestacie prawa bankowego.”

Być może na liście osób niżej publikowanej są osoby zacne. Być może. Ktoś jednak odpowiada za stan świadomości monetarnej Polaków. Ktoś jednak odpowiada, za niewyobrażalną grabież Polski w majestacie prawa bankowego. Tropiąc polskich szabasowych gojów natknąłem się na listę autorów z dziedziny bankowości dla wydawnictwa LEX. Kto z nich powinien się znaleźć na liście do wybatożenia.

Za: http://www.produkty.lex.pl/lex-dla-bankow/o-produkcie/autorzy

 

Tadeusz Białek – doktor nauk prawnych, dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich, radca prawny specjalizujący się w prawie bankowym, prawie cywilnym i ochronie danych osobowych. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych nad ustawami m. in. w zakresie prawa bankowego, kredytu konsumenckiego, zastawu rejestrowego, udostępniania informacji gospodarczych, egzekucji z rachunków bankowych. Wykładowca prawa bankowego na wyższych uczelniach. Autor blisko trzydziestu publikacji z ww. zakresu.

Paweł Bieżuński – radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym. Prowadzi indywidualną kancelarię prawniczą w Warszawie. W przeszłości pracownik działów prawnych banków komercyjnych. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji, głównie z zakresu postępowania cywilnego, prawa bankowego oraz prawa spółek.

Ryszard Czerniawski – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizator polskiego rynku kapitałowego, dyrektor Biura Prawnego Giełdy i prezes Sądu Giełdowego (–1994), wiceprezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (–2006), adiunkt na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie prowadzi przedmioty z zakresu prawa finansowego. Od 1 lutego 2012 roku Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Autor m.in. komentarzy do ustawy o prywatyzacji, do przepisów kodeksu spółek handlowych o spółce akcyjnej, do ustawy o obligacjach, i innych publikacji.

Agnieszka Gajo – prawnik, długoletni pracownik Narodowego Banku Polskiego, poprzednio ekspert, obecnie Naczelnik Wydziału Rozwoju Płatności Wysokokwotowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej (kierunek Finanse i Bankowość), a także studiów podyplomowych z dziedziny integracji europejskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących systemów płatności wysokokwotowych, w szczególności systemów SORBNET2 oraz TARGET2. Współautor aktów prawnych NBP z tej dziedziny.

Magdalena Fedorowicz –doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, dwukrotna stypendystka DAAD i KAAD na Humboldt-Universität w Berlinie; jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polskiego i unijnego prawa bankowego, w tym zwłaszcza bankowości centralnej, a także prawa rynku finansowego i finansów oraz nadzoru nad rynkiem finansowym; autorka ponad 50 artykułów i opracowań, w tym obcojęzycznych, oraz monografii „Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej” (2013).

Anna Maria Jurkowska-Zeidler – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Studium Podyplomowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – „Prawo Usług Finansowych Unii Europejskiej”. Jako praktyk od przeszło dziesięciu lat pracuje w jednej z wiodących w kraju instytucji kredytowych. Jest ekspertem w ramach European Forum of Deposit Insurers EFDI z siedzibą w Brukseli. Prof. Anna Jurkowska-Zeidler ma w dorobku naukowym wiele publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, w tym zwłaszcza z prawa rynku finansowego i prawa bankowego. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia bezpieczeństwa rynku finansowego, zarówno w wymiarze krajowym, jak i europejskim oraz międzynarodowym.

Urszula Krzemińska – radca prawny, specjalista z prawa finansowego i autorskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Aplikację sądową zakończoną pozytywnym wynikiem z egzaminu sędziowskiego oraz Aplikację radcowską zdanym egzaminem radcowskim; ma na swoim koncie wiele kursów i szkoleń, m.in.: Kurs likwidatorów i syndyków masy upadłości. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkunastoletniej współpracy z największymi bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi lub ich oddziałami w Polsce.

Maria Nogaj – radca prawny, wykładowca prawa dewizowego w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Współpracuje z Akademią Ekonomiczną w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Specjalistka w zakresie problematyki dewizowej i usług płatniczych. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej aktywnie uczestniczy w implementacji, na grunt prawa polskiego, przepisów unijnych, w szczególności dotyczących rozliczeń międzynarodowych i adaptacji tych przepisów do wewnętrznych regulacji bankowych. W tym zakresie współpracuje z ING Bankiem Śląskim S.A w Katowicach oraz Krajową Radą Radców Prawnych. Od roku 2007 aktywnie uczestniczyła w pracach działającego przy Związku Banków Polskich Zespołu, który zajmował się implementacją do prawa polskiego dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Członek Zespołu Arbitrów Sądu Polubownego działającego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Łukasz Obzejta – magister nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego, stanowiącego wspólną inicjatywę WPiA UW i Levin College of Law, Florida University, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, współautor książki Karty płatnicze w Polsce, autor i współautor artykułów na tematy prawne i ekonomiczne (m.in. do magazynu Bank, Finansowanie Nieruchomości i Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego), prawnik praktyk, zajmuje się prawem cywilnym, prawem zamówień publicznych i prawem bankowym.

Dominika Rogoń – radca prawny; posiada kilkuletnie doświadczenie praktyczne w bieżącej obsłudze banków, instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; doktor nauk prawnych. Ukończyła studia podyplomowe w Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Międzywydziałowym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej w Krakowie. Ukończyła z wyróżnieniem (praktyka w InfraServ GmbH & Co. Höchst KG, Frankfurt am Main) Szkołę Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Dr Dominika Rogoń od 2000 r. jest współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Mec. Dominika Rogoń jest wielokrotną uczestniczką i prelegentką Forów Prawa Bankowego oraz Kongresu Prawa Bankowego organizowanych przez miesięcznik Prawo Bankowe, seminariów organizowanych przez Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, a także innych warsztatów i szkoleń branżowych oraz konferencji naukowych. Dr Dominika Rogoń uczestniczyła także w pracach grupy roboczej przy UOKiK ds. transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG. Jest współautorką Komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim (wyd. Zakamycze 2004, red. J. Pisuliński) oraz do ustawy Prawo bankowe (wyd. Zakamycze 2005, red. F. Zoll). Jest także autorką innych publikacji z zakresu prawa bankowego i cywilnego.

Jakub Solański – adwokat specjalizujący się w prawie bankowym, prawie nowych technologii, prawie handlowym i prawie rynków kapitałowych. Aplikację adwokacką odbył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył Kurs Prawa Amerykańskiego organizowany przez Uniwersytet Gdański oraz Chicago KENT College of Law oraz podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim (temat pracy – „Bankowe Papiery wartościowe”). Absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez Szkołę Główną Handlową. Aktualnie doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (specjalizacja – Prawo bankowe). Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w kancelariach radcowskich i adwokackich. Doświadczenie w zakresie bankowości zdobył również pracując, jako prawnik w jednym z największych banków w Polsce w obszarze bankowości detalicznej, a następnie w obszarze bankowości korporacyjnej (bankowość transakcyjna). Obecnie zajmuje się weryfikacją umów wdrożeniowych dot. projektów technologicznych w zakresie implementacji systemów IT w banku, weryfikacją umów i projektów outsourcingu bankowego, w szczególności w zakresie outsourcingu czynności faktycznych związanych z technologiami informatycznymi, weryfikacją umów i projektów zakupowych, z zakresu finansów i HR. Posiada również doświadczenie dydaktyczne. Pracował w charakterze asystenta na Wydziale Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (przedmiot prawo).

Witold Srokosz – doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Należy do zespołu kancelarii prawnej BSKK Radcowie Prawni i Adwokaci we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz w prawie rynku finansowego ze szczególnym uwzględnieniem instytucji parabankowych. Członek rady programowej „Monitora Prawa Bankowego”.

Agnieszka Żygadło – doktor nauk prawnych, absolwentka Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, od początku kariery zawodowej związana z sektorem bankowym, obecnie jest radcą prawnym w departamencie prawnym w jednym z wiodących banków w Polsce; ceniona autorka wielu publikacji w specjalistycznych periodykach, zajmuje się problematyką tajemnicy bankowej, ochrony danych osobowych i outsourcingiem czynności bankowych.

Link,Zródło,Info,Autor:

http://nikander.neon24.pl/post/112332,bankowosc-kogo-by-tu-wybatozyc

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s